Obchodné podmienky

DATRON-TECHNOLOGY s.r.o. 

Zásady zodpovednosti za vadydodaného tovaru a poskytnutých služieb v zmysle § 422 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Reklamačný poriadok) platný od 01.01.2011 

Predávajúci:
(ďalej len „Reklamačný poriadok“)platný od 01.01.2011 

DATRON-TECHNOLOGY s.r.o.
A. Hlinku 2, 962 12 Detva
IČO: 31627862 DIČ: 2020473752 IČ DPH: SK 2020473752
zápis v registri: OS v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č. 2668/S 

I. Všeobecné ustanovenia

Zásady zodpovednosti za vady dodaného tovaru a poskytnutých služieb (ďalej len ,,reklamačný poriadok¨) popisuje bežnú obchodnú spoluprácu najmä spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných a pozáručných opráv medzi kupujúcim a spoločnosťou DATRON-TECHNOLOGY s.r.o. (ďalej len ,,dodávateľ¨). Pri reklamáciach sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení, pokiaľ nebolo dohodnuté, účastníkmi právneho vzťahu, inak.

Kupujúci, resp. objednávateľ služby, je povinný sa oboznámiť s reklamačným poriadkom ešte pred objednaním tovaru alebo služby. Objednávkou plnenia od dodávateľa súhlasí objednávateľ s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi.

Spoločnosť DATRON-TECHNOLOGY s.r.o vydáva ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad - faktúru, vyhlásenie o zhode, inštalačný protokol, ktorý je spísaný pri preberaní tovaru na mieste jeho zloženia a slúži ako záručný list, dodací list, s uvedenými všetkými potrebnými údajmi na uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru (názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo).

II. Dĺžka záruky

Záručná doba na produkty predávajúceho, a to len na časti, ktoré nie sú spotrebného charakteru, je 12 mesiacov alebo 2000 prevádzkových hodín, ak však kupujúci nezačal využívať tovar následne po jeho prevzatí, záručná doba je 13 mesiacov od prevzatia tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Na súčasti produktu, ktoré sú spotrebného charakteru a na vykonanú prácu sa vzťahuje záručná doba 6 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom poskytnutia plnenia odberateľovi. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby, písomne u dodávateľa.

Výnimku v záruke môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď).

Ak súčasťou zakúpeného zariadenia je vreteno a dôjde k jeho poškodeniu, po jeho zaslaní dodávateľovi, spoločnosť DATRON AG so sídlom : In den Gänsäckern 5, D-64367 Muhltal, Spolková republika Nemecko, HRB: 86874, IČ DPH: DE 111622886, uplatní obchodnú zvyklosť tzn. odošle namiesto poškodeného vretena nové vreteno alebo repasované vreteno, na ktoré sa vzťahuje záručná doba v rovnakej dĺžke ako na nové vreteno, ak nie je uvedené inak a zaslané porušené vreteno uskladní.

III. Záručné podmienky

1. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu vystaveného prepravcom. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v predávacom protokole prepravcu.

Spoločnosť DATRON-TECHNOLOGY s.r.o. zabezpečuje dodávku tovaru najmä prostredníctvom svojich prepravných kapacít, resp. kapacít spol. DATRON AG so sídlom : In den Gänsäckern 5, D-64367 Muhltal, Spolková republika Nemecko, HRB: 86874, IČ DPH: DE 111622886, cez slovenské špedičné spoločnosti alebo si prepravu zabezpečí kupujúci samostatne.

2. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@datron.sk, spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie, neúplnosti alebo vonkajšie poškodenia zásielky dávajú predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

3. Na všetky technické zariadenia, ktoré boli dodané spol. DATRON-TECHNOLOGY s.r.o. alebo spol. DATRON AG, so sídlom : In den Gänsäckern 5, D-64367 Muhltal, Spolková republika Nemecko, HRB: 86874, IČ DPH: DE 111622886, sa vzťahuje, že záručný i pozáručný servis si kupujúci zabezpečí prostredníctvom spol. DATRON-TECHNOLOGY s.r.o., spol. DATRON AG, resp. prostredníctvom ich obchodných partnerov alebo sám podľa dohody. Pokiaľ si kupujúci zabezpečí servis sám, resp. prostredníctvom iného subjektu, bude sa táto oprava – servis považovať za nedovolený zásah a nebude sa naň vzťahovať záruka.

4. Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu - faktúry, resp. inštalačného protokolu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, doloží servisný protokol. Na inštalačnom protokole musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).

5. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti.

6. Predávajúci negarantuje plnú funkčnosť aplikačného softvéru vo verziách, ktoré nie sú vhodné (nie sú vytvorené) pre objednaný operačný systém. Za prípadné problémy spôsobené obmedzenou funkčnosťou aplikácií, ktoré túto podmienku nespĺňajú, nepreberá predávajúci žiadnu zodpovednosť.

7. Záruka sa nevzťahuje na tovar s porušenou ochrannou pečaťou, informatívnymi nálepkami, sériovými číslami atď. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou výrobku a nijako neobmedzujú právo kupujúceho tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

a) mechanickým poškodením tovaru,

b) elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje),

c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom adresované,

d) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

e) ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom,

f) pokiaľ sa závada prejavuje iba u softvéru, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softvéru a spotrebného materiálu,

g) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi,

h) vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov, i) tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď), j) pri chybne vykonanom upgrade BIOSu, firmware,

k) tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

11. Ak zistí technik, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok, ale nekorektná inštaláciasoftvéru (operačný systém, antivírového softvéru, ...), ak boli dáta poškodené nekorektným správanímniektorých aplikácií (hry, vírusy...), alebo ak dáta poškodil kupujúci, alebo tretia osoba, bude reklamáciazamietnutá. V prípade, že zákazník súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platnéhocenníka. 

12. Pri predaní počítačového systému alebo zariadenia pre ukladanie dát k oprave, je povinnosťoukupujúceho zabezpečiť si vytvorenie zodpovedajúcej zálohy potrebných dát a zabrániť ich prípadnémuzneužitiu alebo poškodeniu. Predávajúci neručí za prípadnú stratu, poškodenie či zneužitie dát, ktoré súuložené na zariadeniach pre ukladanie dát v počítačovom systéme. 

13. Zariadenia pre ukladanie dát sú zariadenia, ktorých poruchovosť je objektívnym javom s náhodnýmcharakterom výskytu porúch. Predávajúci upozorňuje týmto kupujúceho na uvedenú skutočnosť aodporúča vykonávať systematické zálohovanie užívateľských dát na vhodnom zariadení (napr. ZIP, CD,diskety ....). Záruka však týmto upozornením nie je obmedzená. 

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez vady, predávajúci ponúkne kupujúcemu výmenu vadného tovaru za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po vybavení reklamácie.

Reklamácia môže byť uznaná až po otestovaní technikom, prípadne výrobcom. Pri oprávnenej reklamácií si vyhradzujeme právo na opravu alebo výmenu tovaru, pokiaľ to nie je možné, tak vrátenie zostatkovej ceny tovaru, prípadne výmenu za iný tovar.

V. Postup pri vybavení reklamácie

Pri záručnej reklamácii kupujúci oznámi predávajúcemu vadu telefonicky alebo mailom s dodatkom potreby servisného zásahu. Údaje o oznámení sa zaznamenajú do databázy kupujúcich, pre ďalšie plynutie lehoty. Následne kupujúci zašle predávajúcemu resp. spoločnosti zabezpečujúcej servis ABC-správu vygenerovanú poruchovým zariadením obsahujúcu údaje pre bližšie určenie vady stroja. Od tohoto doručenia plynie 48 hodinová lehota na diagnostikovanie závady.

Po diagnostikovaní závady, prevádzkovateľ servisu zabezpečí ďalší postup, podľa aktuálneho stavu veci. Ak oprava nevyžaduje výmenu dielov ako súčasti tovaru, reklamácia bude vybavená do 48 hodín od diagnostikovania závady.

Pokiaľ sa preukáže, že oprava vyžaduje náhradné diely, môže si ich kupujúci zabezpečiť sám, ale len, ak budú spĺňať príslušné atesty kvality, alebo náhradné diely zabezpečí spol. DATRON-TECHNOLOGY s.r.o. resp. spol. DATRON AG so sídlom : In den Gänsäckern 5, D-64367 Muhltal, Spolková republika Nemecko, HRB: 86874, IČ DPH: DE 111622886. Reklamácia bude vybavená do 30 dní od diagnostikovania závady. Ak si kupujúci zabezpečí náhradné diely spĺňajúce podmienky kvality, a tie si vymení sám, záruka sa vzťahuje len na náhradné diely, nie na vykonanú prácu.

V prípade záručnej reklamácie, všetky náklady týkajúce sa opravy znáša spol. DATRON-TECHNOLOGY s.r.o., okrem nákladov spojených s dopravou zamestancov zabezpečujúcich servis, ktoré budú vyčíslené ako jazdné v km – určujúcich vzdialenosť do miesta servisného zásahu, jazdné v hod – určujúcich čas presunu technikov na miesto servisného zásahu počítajúcich sa 1hod/100 prejdených km.

Pri mimozáručnej reklamácii, znáša všetky náklady zákazník a dobu vybavenia si dohodnú pri spísaní servisného protokolu, ktorý obsahuje najmä údaje o kupujúcom, popis závady, spôsob jej riešenia, uvedenie použitých náhradných dielov. Pri nezáručnej oprave sa zaväzuje DATRON- TECHNOLOGY s.r.o. špecifikovať všetky réžijné náklady vzniknuté pri oprave pre možnosť následnej kontroly a identifikáciu nákladov : jazdné v km – určujúcich vzdialenosť do miesta servisného zásahu, jazdné v hod – určujúcich čas presunu technikov na miesto servisného zásahu počítajúcich sa 1hod/100 prejdených km a práca servisných technikov na mieste určená v hod.

Akékoľvek ďalšie nároky sú vylúčené. 

Ing. Jiří Malůš – konateľ
DATRON-TECHNOLOGY s.r.o. 

Platobné podmienky

OBCHOD : Predaj nástrojov 

Štandardné platobné podmienky

  • dobierka
  • zálohová faktúra
  • faktúra so splatnosťou: 30 dní pre Českú republiku / 14 dní pre Slovenskú repbubliku

Každý nový zákazník, ktorý u nás ešte neobjednával si pri prvej objednávke vyberá len medzi platbou na dobierku alebo na predfaktúru. Každá ďalšia objednávka je na faktúru, ale samozrejme, ak si zákazník vyberie nadobierku, jeho rozhodnutie. 

Štandardne ja platby možné realizovať v menách:

  • EUR na odpovedajúci EUR účet v SR
  • CZK na odpovedajúci CZK účet v ČR

Platba kartou nateraz nie je možná. 

Dodacie podmienky

Dodanie objednaných nástrojov prebieha bud prostredníctvom poštovej zásielky alebo kuriérskej spoločnosti formou:  

  • list / balík na dobierku  
  • list / balík do ruky

Objednávky, ktorých hodnota presiahne sumu 180,- EUR bez DPH sú odosielanézákazníkovi bezplatne. Ceny stanovené za prepravu jednotlivých zásielok, ktoré nepresiahnu stanovenúminimálnu sumu pre bezplatné zaslanie sú k 1.1.2020 nasledovné: 

Slovenská republika

Slovenská poštaCena bez DPH (EUR)Cena s DPH (EUR)
List / balík na dobierku5,006,00
List / balík na adresu4,165,00
DPDCena bez DPH (EUR)Cena s DPH (EUR)
List / balík na dobierku8,3310,00
List / balík na adresu6,678,00

Česká republika

Slovenská poštaCena bez DPH (EUR)Cena s DPH (EUR)
List / balík na dobierku8,009,60
List / balík na adresu7,008,40
DPDCena bez DPH (EUR)Cena s DPH (EUR)
List / balík na dobierku17,0020,40
List / balík na adresu16,0019,20